Spaceship vs. black-hole

Space Ship vs. Black Hole
Dylan Guan (age 7)
coordinator for Xuzhou Puhui Huizhi School: Amjahd Mohammed
school: Xuzhou Puhui Huizhi School
Xuzhou, China

Spaceship vs Black hole

Dylan Guan